RW

Co powinieneś wiedzieć o typach w JavaScript?

26-01-2019

Co ma wspólnego dziecko trzymające balonik wypełniony helem z obiektami w JavaScript? Jakie wyróżniamy typy w JavaScript i czym się one charakteryzują? Odpowiedź na te pytania poznasz w dzisiejszym wpisie, który jest kontynuacją serii o podstawach JavaScript. Zapraszam do dalszego czytania.

Czego się dzisiaj dowiesz?

W poprzednim wpisie z tej serii poznawaliśmy rodzaje zmiennych, różnice między nimi oraz ich zastosowania. Wiesz już, że w JavaScript zmienne nie mają typów i możesz do nich przypisać każdą wartość. Dlatego to właśnie wartości w JavaScript mają typy (mówimy, że dana wartość jest określonego typu), a dzisiejszy wpis ma za zadanie naświetlić Ci ich rodzaje i charakterystykę. Postaram się również zestawić ze sobą rodzaje typów aby łatwiej było Ci dostrzec najważniejsze różnice między nimi. Na sam koniec, zachęcam Cię do zmierzenia się z zadaniami jakie dla Ciebie przygotowałem. Pomogą Ci one utrwalić poznane dzisiaj zagadnienia.

Główna klasyfikacja typów

W JavaScript typy możemy podzielić na proste i referencyjne (lub po prostu obiekty). Do typów prostych zaliczamy:

 • string
 • number
 • boolean
 • symbol
 • null
 • undefined

Do typów referencyjnych zaliczamy typ object. W dużym skrócie - wszystko co nie jest typem prostym jest obiektem. Poniżej przedstawiam w formie graficznej podział typów, z uwzględnieniem różnych rodzajów obiektów.

diagram typów

Jak widać rodzajów obiektów jest bardzo dużo, a i tak nie zamieściłem wszystkich, nie jest nam to dzisiaj potrzebne. Jeżeli jesteś bardzo ciekawy to tutaj możesz sprawdzić wszystkie istniejące rodzaje obiektów w JavaScript.

Jak już wspomniałem we wstępie, w JavaScript to wartości, a nie zmienne posiadają typ. Przykładowo, do zmiennej let możemy przypisać wartości które mogą mieć typ string, number, object itd. Zmienna let sama w sobie nie ma określonego typu, ale wartość którą ona przechowuje już typ posiada.

Jeżeli chcemy sprawdzić, jaki typ został przypisany do danej zmiennej, możemy posłużyć się operatorem typeof. Zerknij na poniższy kod.

const a = 1;
const b = '1';
const c = true;
const d = { javaScript: 'is awesome' };
const e = null;

console.log(typeof a); // number
console.log(typeof b); // string
console.log(typeof c); // boolean
console.log(typeof d); // object
console.log(typeof e); // object (jest to znany JavaScriptowy błąd, który nie może być poprawiony ze względu na kompatybliność wsteczną, oczekiowanym rezultatem powinna być tu wartość null, a nie object)

Jak widzisz, na samym początku zainicjalizowaliśmy zmienne a, b, c, d, e różnymi typami wartości. Następnie typ wartości przypisany do każdej zmiennej wypisujemy w konsoli.

Charakterystyka typów prostych

Główną cechą typów prostych jest to, że są porównywane i przekazywane poprzez wartość. Co to tak na prawdę oznacza?

Porównywanie i przekazywanie przez wartość

Trochę teorii niestety trzeba liznąć. W przypadku typów prostych - zmienna przechowuje wartość i gdy porównujemy zmienne z wartościami typu prostego to tak na prawdę porównujemy wartości. Może się to wydawać oczywiste, ale zmienisz trochę punkt widzenia, gdy poznasz charakterystykę typów referencyjnych. Zerknij na przykład poniżej.

const a = 10; // (1)
const b = 10; // (2)
console.log(a === b); // true (3)

Do zmiennej a przypisaliśmy wartość typu prostego number (1). Następnie do zmiennej b przypisaliśmy taką samą wartość typu prostego (2). Gdy porównamy obie zmienne ze sobą (=== to operator porównania identyczności o którym więcej będziemy mówić w innym wpisie), otrzymamy true - wartości w zmiennych są identyczne (3). Dla przykłady sprawdźmy co się stanie gdy porównamy różne wartości typu prostego.

const a = 10;
let b = 5;
console.log(a === b); // false (1)
b = 'dziesięć'; // (2)
console.log(a === b); // false (3)

Jak możesz zauważyć porównaliśmy dwie zmienne z różnymi wartościami typu prostego number i otrzymaliśmy informację, że nie są one identyczne (1). Następnie jednej zmiennej zmieniliśmy wartość z typu number na string (2) i po ponownym porównaniu obu zmiennych wynik nie mógł być inny niż negatywny (3).

Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład, w którym omówimy sobie cechę przekazywania wartości w typach prostych.

let a = 10;
let b = a;
console.log({b}); // 10 (1)
a = 5; // (2)
console.log({b}); // 10 (3) 

Inicjalizujemy zmienną a o wartości 10. Następnie do zmiennej b przypisujemy zmienną a i sprawdzamy jaka wartość jest przypisana do zmiennej b - konsola mówi nam, że jest to 10 (1). W kolejnej lini zaczynamy eksperyment. Zmieniamy wartość przypisaną do zmiennej a na 5 (2) i sprawdzamy czy spowodowało to zmianę wartości w zmiennej b (3). Jak widzisz, zmienna b nadal posiada wartość 10 - co potwierdza cechę typów prostych, są one przekazywane poprzez wartość. I znów, może się to dla niektórych wydawać oczywiste, dopóki nie skonfrontujemy tego z cechami typów referencyjnych.

Modyfikowanie własności typów prostych

Typy proste, posiadają jeszcze jedną ważną cechę - nie możesz zmienić, dodać ani usunąć ich własności. O co chodzi? Popatrzmy na kolejny przykład.

let a = 'tekst';
console.log(a.length); // 5 (1)

a.length = 3; // (2)
console.log(a.length); // 5 (3)

a.isEmpty = false; // (4)
console.log(a.isEmpty); // undefined (5)

Tu się zaczęły dziwne rzeczy co? Przypisaliśmy zmiennej a wartość typu string, a następnie wypisaliśmy w konsoli wartość własności length zmiennej a (1). Własność length dla wartości typu string przechowuje ilość znaków ciągu tekstowego. Jak pewnie już policzyłeś - słowo tekst zawiera 5 znaków czyli wszystko się zgadza. Co się stało potem? Próbowałem zmodyfikować własność length dla zmiennej a (2), ale jak się okazuje, taka operacja nie działa, własność length dalej ma tą samą wartość (3). Ostatnią czynnością była próba stworzenia nowej własności isEmpty zmiennej a i przypisania jej wartości false (4). Niestety, jest tak jak wspomniałem wcześniej. Dla typów prostych nie można modyfikować własności, terminal pokazuje nam undefined (5). Dzieje się tak, ponieważ zmienna a nie posiada własności isEmpty.

Charakterystyka typów referencyjnych

Wiemy już, że wszystko co nie jest typem prostym, jest obiektem - czyli typem referencyjnym. Pierwszą cechą charakterystyczną dla tych typów jest to, że są przekazywane i porównywane poprzez referencję. No dobrze, ale czym tak właściwie jest ta referencja? Musisz to dobrze zrozumieć, dlatego postaram się przedstawić te zagadnienie jak najbardziej obrazowo. Brak pełnego zrozumienia będzie Cię później kosztował wiele nerwów i przelanego niepotrzebnie nad kodem potu.

Referencja

Wyobraź sobie dziecko, które w dłoni trzyma sznurek do którego końca przyczepiony jest balonik z helem. Dziecko będzie symbolizowało naszą zmienną, balonik z helem będzie naszym obiektem, a sznurek przyczepiony do tego balonika będzie referencją. Dziecko ma balonik, ale nie trzyma go bezpośrednio w dłoni - trzyma go pośrednio przez sznurek. Sznurek jest referencją do konkretnego balonika. Zapamiętaj na potrzeby tego wpisu, że gdy w dalszej jego części będziemy porównywać sznurki, to tak na prawdę będziemy patrzeć na to, czy sznurki są przyczepione do tego samego balonika. Przenieśmy to teraz na bardziej techniczny grunt.

Referencja jest to adres pod którym fizycznie w pamięci zapisany jest obiekt. Oznacza to tyle, że jeżeli do zmiennej (dziecka) przypisujesz jakiś obiekt (balonik), to zmienna ta nie przechowuje w rzeczywistości tego obiektu (dziecko nie trzyma balonika bezpośrednio w dłoni), ale przechowuje adres - referencję (dziecko trzyma w dłoni sznurek) do miejsca w pamięci, w którym ten obiekt istnieje. Przyjrzyjmy się poniższym przykładom, by lepiej zrozumieć w czym rzecz.

// Przypisanie obiektów do zmiennych
const a = { javaScript: 'is awesome' }; // (1)
const b = { javaScript: 'is awesome' }; // (2)
const c = a // (3)

// Porównywanie obiektów
console.log(a === b); // false (4)
console.log(a === c); // true (5)

Na samym początku przypisaliśmy zmiennej a obiekt { javaScript: 'is awesome' } (1). Następnie zmiennej b został przypisany identycznie wyglądający obiekt { javaScript: 'is awesome' } (2). Później stworzyliśmy zmienną c do której przypisaliśmy zmienną a (3). W kolejnych liniach dzieją się bardzo interesujące, a zarazem dziwne rzeczy. Najpierw sprawdzamy w konsoli, czy zmienne a i b posiadają te same wartości (4). Otrzymaliśmy wynik false - jakim cudem, skoro te obiekty wyglądają identycznie?

Odpowiedzią na te zachowanie jest cecha typów referencyjnych - są one porównywane przez referencję, a nie przez wartość. Obiekty w zmiennych a i b to dwa różne byty, które zapisane są w różnych miejscach w pamięci. A więc referencje do tych dwóch bytów są różne i to właśnie one są porównywane. Przekładając to na przykład z dzieckiem mamy taką sytuację - dziecko a trzyma w ręku swój sznurek do balonika, ale jest również dziecko b trzymające sznurek do swojego balonika, który wygląda identycznie jak balonik dziecka a. Nie jest ważne, że balony wyglądają tak samo, ważne jest to, że fizycznie są to dwa balony i każdy z nich posiada swój przyczepiony sznurek.

Zupełnie inaczej ma się sytuacja porównania zmiennych a i c, gdzie otrzymaliśmy wynik true (5). Aby to lepiej zrozumieć cofnijmy się do momentu, w którym do zmiennej c została przypisana zmienna a (3). Tak na prawdę, była to operacja skopiowania referencji przechowywanej w zmiennej a do zmiennej c (cecha przekazywania typów referencyjnych poprzez referencję). Oznacza to, że zmienna c przechowuje tą samą referencję co zmienna a. Analogia z dzieckiem będzie wyglądać następująco. Dziecko a trzyma swój balonik za sznurek. Dziecko c trzyma ten sam balonik co dziecko a ale za swój sznurek (idą obok siebie, trzymając dwa sznurki przyczepione do tego samego balonika z helem). Dzieci a i c fizycznie posiadają jeden balonik, można powiedzieć, że go współdzielą. Porównaliśmy ich sznurki (5) i wyszło nam, że są one przyczepione do tego samego balonika, stąd wynik true.

Przeanalizujmy kolejny przykład, tym razem spróbujemy pozmieniać trochę obiekty przypisane do zmiennych.

const a = { javaScript: 'is awesome' };
const b = a;

console.log(b); // {javaScript: "is awesome"}
a.javaScript = 'is universal'; // (1)
console.log(a); // { javaScript: "is universal" } (2)
console.log(b); // { javaScript: "is universal" } (3)

Na początku stworzyliśmy zmienną a do której przypisaliśmy obiekt, a następnie zmienną b do której przypisaliśmy zmienną a. Sprawdzamy w konsoli na co wskazuje referencja zapisana w zmiennej b i tak jak się spodziewaliśmy, jest to ten sam obiekt na który wskazuje referencja ze zmiennej a. W kolejnych liniach zaczynamy eksperyment. Zmieniamy obiekt spod zmiennej a (1). Następnie sprawdzamy w konsoli jak wygląda obiekt, do którego prowadzi referencja ze zmiennej a. Widzimy, że obiekt się zmienił (2). Teraz gwóźdź programu, sprawdzamy jak wygląda obiekt spod zmiennej b - nic przy niej jeszcze nie grzebaliśmy ;). Okazuje się, że obiekt przypisany do zmiennej b również został zmieniony (3)!

Co tam się zadziało? Chcieliśmy zmodyfikować obiekt w zmiennej a, a wyszło na to, że zmodyfikowaliśmy wszystkie obiekty - zarówno w zmiennej a jak i b. Sytuacja wygląda następująco. Po pierwsze, trochę Cię wprowadziłem w błąd pisząc, że zmieniliśmy wszystkie obiekty. Tak na prawdę zmieniliśmy jeden obiekt. Jest to po prostu częsty błąd myślenia o obiektach początkujących adeptów programowania. Zmienne a i b tak na prawdę przechowują referencje wskazujące na ten sam obiekt, współdzielą go. Zatem niezależnie czy modyfikujemy obiekt tak: a.javaScript = 'is universal'; czy tak b.javaScript = 'is universal';, cały czas modyfikujemy ten sam obiekt. Zobrazujmy to teraz na przykładzie z dziećmi. Dziecko a i b trzymają po jednym sznurku, każdy sznurek przyczepiony jest do tego samego balonika. Dzieci współdzielą jeden balonik. Jeżeli jedno z dzieci domaluje swojemu balonikowi oczy, to drugie dziecko, czy tego chce czy nie, będzie współdzieliło balonik z domalowanymi oczami.

Referencje nie są prostym zagadnieniem i wielu początkujących ma problem z ich zrozumieniem. Mam nadzieję, że wszystko do tego miejsca jest dla Ciebie jasne, a jeżeli nie jest, przeanalizuj powyższe przykłady od początku. Uwierz mi, że znajomość tych mechanizmów to must have do bycia dobrym programistą. Przejdźmy teraz do kolejnej cechy typów referencyjnych, a jest nią domyślna możliwość dodawania, usuwania i zmieniania własności. Napisałem domyślna, ponieważ możemy taką możliwość zablokować, ale jest to temat na inny wpis.

Modyfikowanie własności typów referencyjnych

Zacznijmy od razu od przykładu.

const a = { javaScript: 'is awesome' };
a.javaScript = 'is universal'; // (1)
a.isModified = true; // (2)
console.log(a); // { javaScript: "is universal", isModified: true } (3)
delete a.javaScript; // (4)
console.log(a); // { isModified: true } (5)

Na samym początku tworzymy zmienną a i przypisujemy jej obiekt. Następnie modyfikujemy własność tego obiektu (1), a w kolejnej linii, dodajemy mu nową własność (2). Po takich zabiegach nasz obiekt wygląda tak jak pokazuje konsola (3). Ma zmienioną wartość własności javaScript oraz dodaną nową własność - isModified. Następnie za pomocą operatora delete usuwamy z obiektu własność javaScript (4) co potwierdza wynik w konsoli (5). Jak więc widzisz, obiekty są modyfikowalne i będziesz tę cechę bardzo często wykorzystywał w swoich programistycznych zmaganiach :).

Porównanie typów prostych i referencyjnych

Czas na szybkie podsumowanie zdobytej wiedzy. Wymieńmy sobie zasadnicze różnice między typami prostymi i referencyjnymi.

 • Typy proste są przekazywane i porównywane przez wartość, a typy referencyjne poprzez referencję
 • Własności typów prostych nie są modyfikowalne w przeciwieństwie do własności typów referencyjnych.
 • Wyróżniamy bardzo dużo rodzajów obiektów, dlatego łatwiej jest zapamiętać, że wszystko co nie jest typem prostym (string, number, boolean, symbol, null, undefined) - jest obiektem.

Praca własna

Będę to powtarzał non-stop, znajomość teorii niepopartej praktyką jest nic nie warta - chyba, że chcesz filozofować na temat programowania. Zachęcam Cię, abyś przećwiczył to czego się dzisiaj dowiedziałeś. Jeżeli Twoim celem była nauka czegoś nowego, to samo czytanie o tym nie ma sensu.

Ćwiczenie 1. Poszczególne kroki opisane są w komentarzach kodu poniżej

// Zainicjalizuj zmienne w następujący sposób
let a = 'javaScript';
const b = a;
 
// Co zobaczysz w konsoli i dlaczego?
console.log({b}); 
console.log(b.length);
console.log(typeof b);

// Zmieńmy teraz zmienną a
a = 'java';

// Co zobaczysz w konsoli i dlaczego?
console.log(a.length);
console.log(b.length); 

Ćwiczenie 2. Poszczególne kroki opisane są w komentarzach kodu poniżej

// Zainicjalizuj następujące zmienne
const a = 'javaScript';
const b = { javaScript: 'is awesome', java: 'is not JavaScript' };

// Przprowadz następującą operację na zmiennych. Do czego służy operator delete?
delete a.length;
delete b.java;

// Co zobaczysz w konsoli i dlaczego?
console.log(a);
console.log(a.length);
console.log(b);
console.log(b.java);

Ćwiczenie 3. Co wyświetli się w konsoli i dlaczego?

console.log('javaScript' === 'javaScript');
console.log('javaScript' === 'java');
console.log(1 === 1);
console.log(1 === -1);
console.log({ javaScript: 'is awesome' } === { javaScript: 'is awesome' });

Ćwiczenie 4. Poszczególne kroki opisane są w komentarzach kodu poniżej

// Zainicjalizuj zmienne w następujący sposób
const a = { isModified: false };
const b = { isModified: false };
const c = b;
console.log(c) // co wyświetli konsola?

// Zmodyfikujmy zmienne a i b w następujący sposób
a.isModified = true;
a.javaScript = 'is awesome';
b.isModified = true;
b.javScript = 'is awesome';

// Co zobaczysz w konsoli i dlaczego?
console.log(a.javaScript);
console.log(a.isModified);
console.log(c);

// Usuńmy kilka własności z naszych obiektów
delete a.isModified;
delete c.javaScript;

// Co zobaczysz w konsoli i dlaczego?
console.log(a);
console.log(a.isModified);
console.log(b.javaScript);

Bibliografia

 1. Rauschamyer Axel, “JavaScript For Impatient Programmers”, Chapter 10 Values
 2. Simpson Kyle, “You Don’t Know JS: Up & Going”, Chapter 2: Values, link
 3. Rauschamyer Axel, “Speaking JavaScript”, Chapter 1 Basic JavaScript, link